Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa komunikacji i transportu mieszkańców zamieszkałych na terenie gmin pogranicza polsko – słowackiego przyczyniająca się do zwiększenia atrakcyjności regionu pod kątem turystyki (rozwój usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych itp.) oraz zapewnienia spójności przestrzennej obszaru przygranicznego, przy zachowaniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego.

Do celów szczegółowych projektu należą:

  • nawiązanie długotrwałej współpracy gmin pogranicza polsko – słowackiego w zakresie tworzenia odpowiedniej infrastruktury zwiększającej dostępność terenów pogranicza dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
  • poprawa bezpośrednich połączeń pomiędzy polską i słowacką stroną obszaru pogranicza oraz zwiększenie dostępności obszarów o unikalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych dla mieszkańców, turystów i inwestorów poprzez budowę 78,14 km ścieżek rowerowych (wykorzystywanych również przez narciarzy - jako trasy biegowe w zimie oraz przez pieszych),
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru gmin biorących udział w projekcie poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz organizację kampanii promocyjno-informacyjnej (impreza kończąca realizację projektu połączona z prezentacją partnerów projektu oraz zawodami rowerowymi).

Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, osób bezrobotnych. Korzyści płynące z realizacji projektu odczuwalne będą przez społeczność lokalną, turystów i inwestorów.